KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI EFPIA

Kodeks Przejrzystości (ang. Disclosure Code) Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. EFPIA) został zatwierdzony, co oznacza, że stowarzyszenia członkowskie są zobowiązane do przyjęcia postanowień odnoszących się do transparentności i włączenia ich do krajowych kodeksów postępowania przed 21 grudnia 2013 r. Kodeks Przejrzystości EFPIA ustanawia wytyczne dla członków dotyczące ujawniania pewnych płatności lub innych świadczeń przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia. Przykłady upublicznionych transakcji to między innymi grant dla organizacji ochrony zdrowia lub wynagrodzenie dla przedstawiciela zawodu medycznego za wystąpienie publiczne.

Jako firma członkowska EFPIA w pełni popieramy jego Kodeks Przejrzystości dotyczący upubliczniania płatności lub innych świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, z początkiem 2016 r. rozpoczniemy upubliczniać płatności przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych wykonujących zawód na terytorium Europy oraz organizacji ochrony zdrowia z siedzibą na terytorium Europy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia współpracy naszej branży ze środowiskiem medycznym i w konsekwencji doprowadzi do zbudowania przekonania o jej pełnej zasadności.

Najczęściej zadawane pytana na temat Kodeksu Przejrzystości EFPIA

Jakie są szczegółowe postanowienia Kodeksu Przejrzystości EFPIA?

 • Na mocy Kodeksu EFPIA firma BMS od 1 stycznia 2015 r. musi zbierać, przechowywać oraz upubliczniać informacje o określonych płatnościach i innych świadczeniach przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przedstawicielom zawodów medycznych lub organizacjom ochrony zdrowia. Musi się to odbywać w pełnej zgodzie z obowiązującym lokalnym i europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.
 • Pierwsze udostępnienia informacji będą miały miejsce w 2016 r. i będą dotyczyły płatności oraz innych świadczeń przekazanych w roku kalendarzowym 2015.
 • Udostępnienie informacji na temat przekazanych płatności oraz innych świadczeń jest wymagane raz do roku. Firma BMS jest zaangażowana w ochronę danych osobowych odbiorców świadczeń, upubliczni więc przekazane płatności oraz inne świadczenia wyłącznie po uzyskaniu zgody odbiorców

Jakie płatności i inne świadczenia przekazane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych lub organizacji ochrony zdrowia będą upublicznianie?

Przedstawiciele zawodów medycznych Organizacje ochrony zdrowia
 • Opłaty rejestracyjne
 • Koszty podróży
 • Zakwaterowanie
 • Wynagrodzenie za usługi i doradztwo
 • Wkład do kosztów organizowania wydarzeń
 • Porozumienia o sponsorowanie
 • Opłaty rejestracyjne
 • Koszty podróży
 • Zakwaterowanie
 • Wynagrodzenie za usługi i doradztwo
 • Darowizny i granty

Dlaczego Kodeks Przejrzystości jest potrzebny?

Coraz częściej społeczeństwo chce potwierdzenia, że współpraca między przemysłem farmaceutycznym, a przedstawicielami zawodów medycznych lub organizacjami ochrony zdrowia nie ma niewłaściwego wpływu na decyzje klinicznie. Równie ważna dla opinii publicznej jest pewność, że przedstawiciele zawodów medycznych zalecają, podają lub nabywają odpowiednie leki i sposoby leczenia kierując się wyłącznie dowodami klinicznymi i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że Kodeks pomoże pacjentom i innym zainteresowanym grupom lepiej zrozumieć uzasadnione relacje między przemysłem farmaceutycznym, przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia i że w konsekwencji doprowadzi do wzmocnienia ich współpracy.

Dodatkowe najczęściej zadawane pytania na temat Kodeksu Przejrzystości EFPIA:

Odwiedź: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego

Dlaczego współpracujemy z przedstawicielami zawodów medycznych:

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami medycznymi w kraju, których wiedza, doświadczenie i głębokie zrozumienie określonych schorzeń i terapii pomagają zapewniać, że nasze leki spełniają potrzeby pacjentów i wspierają ich w walce z poważnymi chorobami.

Dlaczego upubliczniamy płatności przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych:

Mając na uwadze najwyższe standardy etyczne, w tym wewnętrzne polityki BMS oraz Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, odpowiednio wynagradzamy lekarzy i badaczy prowadzących badania kliniczne za ich czas, wiedzę i usługi, które zapewniają, przeprowadzając badania sponsorowane przez przemysł farmaceutyczny lub dzieląc się ze swoimi współpracownikami informacjami na temat leków, co prowadzi do pogłębienia wiedzy klinicznej i przynosi korzyści pacjentom.

Metodologie dotyczące tego, co upubliczniamy:

Raport upublicznienia EFPIA:

W przypadku wszelkich pytań dotyczących transakcji upublicznionych przez firmę Bristol-Myers Squibb skontaktuj się z nami pod numerem: