Polityka prywatności

Cel polityki prywatności.
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bristol-Myers Squibb”), zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i dyrektywą 2002/58/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, szanuje prywatność użytkownika i dba o wzajemne relacje. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie rodzaje informacji gromadzone są za pośrednictwem tej strony internetowej („Strona”), jej poddomen, katalogów stron, aplikacji i funkcjonalności oraz wszelkie powiązane informacje lub wiadomości, w tym wiadomości e-mail, sposób wykorzystania tych danych oraz strony, którym mogą zostać one udostępnione. Nasza polityka prywatności opisuje również środki podejmowane przez Spółkę w celu ochrony danych osobowych. Znajdują się tu również dane kontaktowe oraz odpowiedzi na pytania związane z polityką prywatności.

Dostęp i korzystanie ze Strony przez użytkownika podlegają zasadom niniejszej Polityki prywatności, Nocie prawnej, zastrzeżeniom dotyczącym monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Wszyscy użytkownicy muszą uważnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie powinien odwiedzać Strony i/lub nie podawać swoich danych osobowych.

Wejście na Stronę i korzystanie z niej przez użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że w pełni rozumie, akceptuje i zgadza się bez ograniczeń lub zastrzeżeń z warunkami niniejszej polityki prywatności.

Co w rozumieniu niniejszej polityki prywatności oznacza termin „dane osobowe”? Termin „dane osobowe” dla celów niniejszej polityki prywatności oznacza wszelkie informacje lub zestawy informacji, które identyfikują lub mogą identyfikować użytkownika lub są wykorzystywane przez spółki Bristol-Myers Squibb, lub w imieniu którejkolwiek z nich, do jego bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji. Będziemy wykorzystywać dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności; w innym razie poinformujemy użytkownika lub poprosimy o jego zgodę, jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Dane osobowe, które zbieramy i sposób ich wykorzystania.

A. Dane osobowe podane przez użytkownika.
W niektórych miejscach na Stronie może być wymagane podanie danych, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika lub udzielenie użytkownikowi dostępu do konkretnych obszarów/treści/funkcjonalności lub konkretnego działania. Niektóre informacje podane nam przez użytkownika mogą stanowić dane osobowe.

Administratorami danych osobowych podawanych przez użytkownika są Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bristol-Myers Squibb”) będący samodzielnym administratorem danych osobowych. Cele przetwarzania oraz zakres przetwarzanych danych zostały określone w poniższym dokumencie.

Użytkownik może zawsze zdecydować się nie przekazywać wymaganych informacji, ale w takim przypadku może nie być w stanie przeprowadzić operacji, które wymagają podania takich informacji lub może nie mieć dostępu do pewnych treści, obszarów lub funkcjonalności.

Poniżej wymieniono możliwe przypadki żądania podania danych osobowych użytkownika oraz rodzaje takich danych. Określono również, w jakim celu dane takie są wykorzystane.

Rejestracja na Stronie.
Rejestracja na Stronie może być obowiązkowa. Dostęp do Strony jest bowiem ograniczony i skierowany wyłącznie do osób zawodowo związanych ze służbą zdrowia, które, wykonując swoje obowiązki zawodowe, mogą przepisywać, nabywać, wydawać/dostarczać lub podawać leki w Polsce. Z tego powodu dane osobowe podane podczas rejestracji wykorzystane będą do:

  • zweryfikowania, czy użytkownik należy do docelowej grupy odbiorców,
  • rejestracji użytkownika w oparciu o uwierzytelnienie,
  • kontaktowania się z użytkownikiem w celu zarządzania dostępem do Strony i bieżącego informowania o Stronie,
  • poprawy i personalizowania zawartości Strony oraz
  • rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach.

Na Stronie można dokonać rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach sponsorowanych przez Bristol-Myers Squibb. W procesie rejestracji konieczne może być podanie takich danych jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer PWZ, adres e-mail. Informacje te wykorzystywane są w celu rejestracji uczestnika w wydarzeniu oraz informowania o zmianach i aktualnościach dotyczących wydarzenia.

Spotkania wirtualne.
Użytkownik może wyrazić chęć uczestnictwa w jednym z naszych spotkań wirtualnych lub innych spotkań w sieci; w takim przypadku będzie musiał dokonać wcześniejszej rejestracji, wykorzystując w tym celu swój numer identyfikacyjny użytkownika i hasło. Będziemy monitorować spotkania wirtualne planowane i odbyte przez użytkownika w celu poprawy funkcjonalności Strony.

Kontakt
W przypadku kontaktowania się z nami przy pomocy łącza „Kontakt” znajdującego się na naszej Stronie, użytkownik może zostać poproszony o podanie takich informacji jak np. imię i nazwisko, numer telefonu, informacje zawodowe lub adres e-mail, w celu udzielenia przez nas odpowiedzi na pytania i uwagi.

Inne funkcjonalności strony.
Nasza Strona oferuje różne funkcjonalności, które okresowo mogą być zmieniane. Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych w celu informowania go o takich funkcjonalnościach i właściwego nimi zarządzania.

Inne wykorzystanie informacji.
Możemy wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem Strony dla celów wewnętrznych. Cele te obejmują administrowanie Stroną, analizę danych oraz zgodność ze zobowiązaniami prawnymi, polityką i procedurami.


B. Informacje osobiste pochodzące ze źródeł ogólnie dostępnych lub od stron trzecich.
Możemy zbierać dane osobowe dotyczące osób zawodowo związanych ze służbą zdrowia zarejestrowanych na Stronie, jeśli ma zastosowanie, pochodzące od strony trzeciej w celu przeprowadzenia weryfikacji referencji i tożsamości użytkownika.

C. Pliki cookie (tzw. ciasteczka).
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku komputera, kiedy jego użytkownik odwiedza stronę internetową. Są powszechnie wykorzystywane dla właściwego funkcjonowania stron internetowych lub poprawy ich wydajności, jak również w celu dostarczenia informacji o właścicielach strony.

W tabeli poniżej wyjaśniono, z jakich plików cookie korzystamy i dlaczego.

Plik cookie Nazwa Ważność Przeznaczenie
Wymagane pliki cookie

Te pliki cookie są wymagane do realizacji podstawowych funkcji serwisu
BannerInfo
BIGipServer*
2016/11/02
Sesja
Zapewnienie bezpiecznego logowania. Pamiętanie etapu składania zamówienia. Poprawne wyświetlanie strony. Wykorzystywane przez infrastrukturę techniczną, aby umożliwić równomierne obciążenie serwerów www.
Funkcjonalne pliki cookie

Pliki te pozwalają nam analizować sposób, w jaki użytkowana jest strona w celu pomiaru i poprawy wydajności
UnicaID
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
2021/07/09
2017/04/04
2017/04/04
Sesja

Zapamiętanie szczegółów zalogowania. Pamiętanie zawartości koszyka. Zapewnienie spójnego wyglądu serwisu.

Reklamowe pliki cookie

Te pliki są wykorzystywane przez agencje reklamowe do zamieszczania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników
Nie są stosowane

Możliwość udostępniania stron w serwisach społecznościowych. Możliwość publikowania komentarzy. Prezentowanie reklam pasujących do zainteresowań użytkownika.

Jak mogę zmienic ustawienia dotyczace plików cookie?
Można to zrobić korzystając z linku "Preferencje zwiazane z plikami cookie", który znajduje sę na dole każdej strony.

D. Adresy IP.
Adres IP to unikalny numer identyfikacyjny wykorzystywany przez urządzenia elektroniczne do identyfikowania i komunikowania się w sieci. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę, otrzymujemy informacje o adresie IP urządzenia, które wykorzystywane jest do połączenia z Internetem.

Udostępnianie danych.
Nie sprzedajemy, wynajmujemy, ani nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podanych za pośrednictwem Strony, ani nie udostępniamy ich w żaden sposób, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe są zawsze traktowane jako poufne, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom powiązanym z Bristol-Myers Squibb na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w ograniczonych celach, określonych niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom usług w celu świadczenia przez nich usług związanych z przetwarzaniem danych w naszym imieniu, wyłącznie w celu przetwarzania danych i zgodnie z obowiązującym prawem (na przykład w celu przetwarzania internetowych formularzy zgłoszeniowych uczestnictwa w wydarzeniach lub administrowania blogami). Prosimy zauważyć, że niektórzy dostawcy usług mogą znajdować się w państwach poza terenem Unii Europejskiej, które jednak uznane zostały za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, lub w innych sytuacjach wskazanych w art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Nasza spółka nie upoważnia dostawców usług do wykorzystania lub ujawnienia tych danych, za wyjątkiem dokonania tego w stopniu niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w przypadkach określonych prawem. Ponadto, nasza spółka może ujawnić dane osobowe użytkownika w sytuacjach wymaganych przez prawo, w tym na podstawie procesów sądowych, na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości lub podmiotów rządowych, lub kiedy w naszej opinii takie ujawnienie jest niezbędne lub wskazane w celu uniknięcia obrażeń ciała lub strat finansowych lub w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego czynu zabronionego.

Zastrzegamy sobie prawo przekazania danych osobowych użytkownika w przypadku sprzedaży lub cesji całości lub części naszej działalności lub aktywów, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. W przypadku przeprowadzenia cesji, o której mowa, spółka dołoży wszelkich starań, aby spróbować zapewnić, że cesjonariusz wykorzystywał będzie dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Strony w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Łącza do innych stron internetowych.
Czasami na Stronie umieszczamy w celach informacyjnych lub dla wygody użytkownika łącza do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od naszej Strony i nie są kontrolowane przez naszą spółkę. Strony te mogą stosować swoje własne polityki prywatności lub warunki; zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nimi w przypadku odwiedzenia takich stron. Bristol-Myers Squibb nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, oferowane tam produkty lub usługi, lub korzystanie z tych witryn przez użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w nocie prawnej.

Jak chronimy dane osobowe.
Na Stronie stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu zapewniania ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, lub zniszczeniem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Strony, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zmiana polityki prywatności.
W stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, Bristol-Myers Squibb ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do warunków niniejszej polityki prywatności regulującej korzystanie ze Strony. W przypadku zmiany warunków niniejszej polityki prywatności, znowelizowana polityka prywatności zostanie umieszczona na Stronie. Wszelkie zmiany polityki prywatności są dla użytkownika wiążące, dlatego powinien on okresowo na nowo zapoznać się z jej warunkami.

Dostęp, poprawianie, i usuwanie danych osobowych.
W stopniu wymaganym przez prawo, użytkownicy mają prawo (i) dostępu do swoich danych osobowych, które podają za pośrednictwem Strony, oraz (ii) wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. Aby zaktualizować swoje dane kontaktowe lub preferencje lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub wypisania się z listy subskrypcyjnej, prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: kontakt.bmspoland@bms.com

Pozostałe informacje - jak się z nami skontaktować.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące danych osobowych lub pragną Państwo uzyskać listę podmiotów, które otrzymały Państwa dane osobowe (podmioty powiązane z Bristol-Myers Squibb na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub dostawcy usług), prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: kontakt.bmspoland@bms.com